Medezeggenschapsraad (MR)

Aan Scholen aan Zee als brede scholengemeenschap is een MR verbonden. De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van ouder(s)/verzorger(s), leerlingen, onderwijsgevende en onderwijs-ondersteunende medewerkers. MR-leden zijn onafhankelijk en zetten zich in voor het algemeen belang van Scholen aan Zee. De MR voert hiertoe overleg met het College van Bestuur en de algemene directie over aangelegenheden die zowel de afzonderlijke afdelingen als de gehele organisatie aangaan. De MR heeft een belangrijke stem in allerlei beslissingen die door het bestuur voor school worden genomen en de MR bevordert naar vermogen de openheid, de openbaarheid en het onderling overleg.

De MR is te bereiken via het e-mailadres: 
medezeggenschapsraad@scholenaanzee.nl 

De huidige samenstelling van onze MR:

Personeelsgeleding
De heer M. van Zonneveld
De heer J. van Bunnik
Mevrouw C. Raadgers
De heer J. Krijnen
Mevrouw C. Marees
Mevrouw D. van Veen

Leerlinggeleding
Rakshaya Balasingam
Suze van Emden
Wouter van Bijleveld

Oudergeleding
De heer R. Bruin
Mevrouw M. Ingelse
Mevrouw P. van den Broek

In 2022-2023 vergadert de MR op maandag 19 september 2022, maandag 31 oktober 2022, maandag 12 december 2022, maandag 20 februari 2023, maandag 17 april 2023 en maandag 19 juni.
Cookie instellingen