Medezeggenschapsraad (MR)

Aan Scholen aan Zee als brede scholengemeenschap is een MR verbonden (e. medezeggenschapsraad@scholenaanzee.nl). De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van ouder(s)/verzorger(s), leerlingen, onderwijsgevende en onderwijs-ondersteunende medewerkers. MR-leden zijn onafhankelijk en zetten zich in voor het algemeen belang van Scholen aan Zee. De MR voert hiertoe overleg met het College van Bestuur en de algemene directie over aangelegenheden die zowel de afzonderlijke afdelingen als de gehele organisatie aangaan. De MR heeft een belangrijke stem in allerlei beslissingen die door het bestuur voor school worden genomen en de MR bevordert naar vermogen de openheid, de openbaarheid en het onderling overleg.

De MR is te bereiken via het e-mailadres: 
medezeggenschapsraad@scholenaanzee.nl 

De huidige samenstelling van onze MR:

Personeelsgeleding
De heer M. van Zonneveld
De heer J. van Bunnik
Mevrouw C. Raadgers
De heer J. Krijnen
Mevrouw D. van Veen
De heer. S. Grotewal

Leerlinggeleding
vacature

Oudergeleding
De heer R. Bruin
Mevrouw M. Ingelse
Mevrouw. M. Kisteman

In 2024-2025 vergadert de MR op:
  • maandag 23 september 2024
  • maandag 4 november 2024
  • maandag 16 december 2024
  • maandag 24 februari 2025
  • maandag 14 april 2025
  • maandag 16 juni 2025
De MR-vergaderingen worden gehouden van 17.00 tot 19.30 uur op het bestuurskantoor van Scholen aan Zee.
Cookie instellingen