Toetsen onderbouw - mavo/TL, havo, vwo en gymnasium

Een Programma van Toetsing (PT) in het voortgezet onderwijs is een uitgebreid document dat in kaart brengt welke toetsen en beoordelingen er in de loop van het schooljaar plaatsvinden voor elk vak. Het beschrijft de inhoud en vorm van elke toets, zoals schriftelijke examens, mondelinge presentaties of praktische opdrachten, en ook het gewicht van elke toets in de eindbeoordeling en de periode waarin deze wordt afgenomen. Het PT biedt transparantie over de beoordelingscriteria en helpt het leerlingen zich beter voor te bereiden op hun toetsen, terwijl het aan ouders een duidelijk overzicht geeft van de verwachtingen en vereisten door het schooljaar heen. Het PT is geen verplichting, wij gebruiken deze voor overzicht en duidelijkheid.

Klas 1:

PT Mavo/Havo
PT Havo/VWO
PT VWO


Klas 2:
PT Havo
PT VWO
PT Gymnasium


Klas 3:
PT Havo
PT VWO

PT Gymnasium
Cookie instellingen